Zaznacz stronę

POLITYKA PRYWATNOŚCI – komunikat – 25-05-2018

Szanowni Państwo,

wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych,  w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych w Klinice FORMMED zlokalizowanej w Babicach Nowych (05-082), przy ul. Warszawskiej 197 D :

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FORMMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Babicach Nowych (05-082), przy ul. Warszawskiej 197 D, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000360842 (dalej jako FORMMED / ADO), reprezentowana przez Komplementariusza – Formmed Sp. z o.o., w imieniu której działa Prezes Zarządu – Ewa Dudkiewicz-Kopytko.

2. ADO zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

a. świadczeniem usług medycznych,
b. prowadzeniem korespondencji drogą elektroniczną,
c. podejmowanymi działaniami marketingowymi, w tym m.in. wysyłka sms-ów przypominających o umówionych wizytach,
d. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy.

3. ADO może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

a. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia,
b. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail,
c. dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez FORMMED usług medycznych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez ADO dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Państwa tożsamości. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego – odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez FORMMED. W przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e-mail FORMMED nie może odmówić udzielenia Państwu świadczenia zdrowotnego, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług, w tym potwierdzenia i odwołania wizyty.

5. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

a. pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO,
b. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
c. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

– dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie),
– dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez FORMMED działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami,
– zleceniodawcy, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych;
– inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta;

z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

6. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz przepisów odsyłających do tych ustaw.

7. W związku z przetwarzaniem przez FORMMED Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

a. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO),
b. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO),
c. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO,
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
e. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

8. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, FORMMED umożliwia kontakt:

a. za pomocą e-maila: formmed@formmed.com.pl;
b. drogą pocztową: ul. Warszawska 197 D, 05-082 Babice Nowe
c. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie formmed.com.pl

9. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych FORMMED naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.


Pytaj w razie wątpliwości

Nasi Specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje wątpliwości.
Jesteśmy po to, byś czuł się bezpiecznie!

Skontaktuj się z nami >>Lekarze

Nasi lekarze to najlepsi specjaliści z dziedziny  chirurgii, medycyny estetycznej, ginekologii estetycznej, dermatologii i stomatologii. Możesz nam zaufać, bo jesteśmy po to, aby otoczyć Cię najlepszą opieką. Poznajmy się!

Dla pacjenta

Przygotowaliśmy specjalnie dla Ciebie pakiet niezbędnych informacji i materiałów. Służymy swoim wsparciem, zarówno jeśli chodzi o cały proces leczenia, jak i finansowania. Dowiedz się więcej!

Cennik

Tutaj znajdziesz pełen wykaz cen zabiegów wykonywanych w Formmed Es. Zależy nam na jak najwyższym standardzie, który sprawi, że poczujesz się naprawdę wyjątkowo. Sprawdź nasze ceny!

Wyposażenie

Formmed Es to komfortowo wyposażone sale oraz najnowszy sprzęt, dzięki którym nasi pacjenci mają pewność najlepszej opieki. Dla nas jesteś numerem jeden, dlatego oferujemy Ci usługi na najwyższym poziomie. Przekonaj się o tym osobiście!s
UMÓW WIZYTĘ

Wysyłając wiadomość zgadzasz się na to, żeby Przychodnia i Szpital FORMMED kontaktowała się z Tobą pod podanym numerem telefonu lub adresem e-mail w sprawach dotyczących działalności leczniczej i oświadczasz, że zapoznałeś/-aś się z Polityką prywatności.