POLITYKA PRYWATNOŚCI – komunikat – 25-05-2018

Szanowni Państwo,

wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych,  w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej jako RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych w Klinice FORMMED zlokalizowanej w Babicach Nowych (05-082), przy ul. Warszawskiej 197 D :

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest FORMMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Babicach Nowych (05-082), przy ul. Warszawskiej 197 D, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000360842 (dalej jako FORMMED / ADO), reprezentowana przez Komplementariusza – Formmed Sp. z o.o., w imieniu której działa Prezes Zarządu – Ewa Dudkiewicz-Kopytko.

2. ADO zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z:

a. świadczeniem usług medycznych,
b. prowadzeniem korespondencji drogą elektroniczną,
c. podejmowanymi działaniami marketingowymi, w tym m.in. wysyłka sms-ów przypominających o umówionych wizytach,
d. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy.

3. ADO może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

a. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia,
b. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail,
c. dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez FORMMED usług medycznych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez ADO dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Państwa tożsamości. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego – odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez FORMMED. W przypadku niepodania numeru telefonu i adresu e-mail FORMMED nie może odmówić udzielenia Państwu świadczenia zdrowotnego, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług, w tym potwierdzenia i odwołania wizyty.

5. Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć:

a. pracownicy i współpracownicy ADO upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie ADO,
b. w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług medycznych – inne podmioty lecznicze w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych,
c. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:

– dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, dostawcy sprzętu medycznego, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie),
– dostawcy usług prawnych i doradczych, w tym w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez FORMMED działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami,
– zleceniodawcy, z którymi ADO zawarł umowy na świadczenie usług medycznych;
– inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta;

z zastrzeżeniem, że udostępnienie Państwa danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

6. Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz przepisów odsyłających do tych ustaw.

7. W związku z przetwarzaniem przez FORMMED Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

a. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO),
b. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO),
c. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO,
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
e. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

8. Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, FORMMED umożliwia kontakt:

a. za pomocą e-maila: formmed@formmed.com.pl;
b. drogą pocztową: ul. Warszawska 197 D, 05-082 Babice Nowe
c. za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie formmed.com.pl

9. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych FORMMED naruszy przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Czwartek 7.30 – 21.00

Piątek7.30 – 20.00

Sobota9.00 – 15.00

Masz pytania zadzwoń

+48 606 388 973

tel.: (22) 350 48 50, 350 48 52

E-mail: es@formmed.com.pl

tel.: (22) 350 48 50, (22) 350 48 52

E-mail: es@formmed.com.pl

UMÓW WIZYTĘ

     Wysyłając wiadomość zgadzasz się na to, żeby Przychodnia i Szpital FORMMED kontaktowała się z Tobą pod podanym numerem telefonu lub adresem e-mail w sprawach dotyczących działalności leczniczej i oświadczasz, że zapoznałeś/-aś się z Polityką prywatności.