UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ, ODBIÓR BADAŃ

 OPŁATY ZA WYDANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki medyczne nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w żądanym zakresie) od pacjentów lub przedstawicieli ustawowych pacjentów (np. rodziców pacjentów). Zgodnie z interpretacją Ministra Zdrowia wyłączenie to obejmuje także osoby upoważnione przez pacjenta.

    1. pacjent,
    2. przedstawiciel ustawowy
    3. pacjenta,

osoba upoważniona przez pacjenta

– zwraca się o dokumentację medyczną po raz kolejny w żądanym zakresie. Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, obliczonych na podstawie art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej
– w okresie 01.09.2023 r. – 30.11.2023 r.:

    1. kserokopia lub wydruk (1 strona) – 0,49 zł,
    2. wyciąg lub odpis (1 strona) – 14,01 zł,
    3. środki komunikacji elektronicznej – 0,00 zł,
    4. informatyczny nośnik danych – 2,80 zł.

Tym samym opłata nie przekracza danego poziomu procentowego przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale bieżącego roku. Czyli:

    1. 0,002 proc. za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej;
    2. 0,00007 proc. za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej oraz
    3. 0,0004 proc. za udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych.

WYJĄTKI OD ZASADY POWYŻSZYCH OPŁAT

1.        W sprawach świadczeń z ubezpieczeń społecznych Zakład ma prawo do nieodpłatnego korzystania z dokumentacji medycznej zakładów opieki zdrowotnej (par. 28 ust. 2 u.p.p. w zw. z art. 77 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

2.        W sprawach świadczeń emerytalnych i rentowych z FUS, osoby zainteresowane i organy rentowe są zwolnione od wszelkich opłat (par. 28 ust. 2 u.p.p. w zw. z art. 121 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)

3.        W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania  o zdarzeniach medycznych (par. 28 ust. 2a)

0 zł

Źródło:

    1. art. 28 ust. 2a w związku z ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
    2. art. 24 ust. 1 pkt. 9 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
    3. https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-przecietnego-wynagrodzenia-w-czwartym-kwartale-2020-roku,271,31.html.

PRZECHOWYWANIE ZWŁOK PACJENTA

RODZAJ USŁUGI

            CENA

Przechowywanie zwłok pacjenta przez czas dłuższy niż 72 godz. – liczone od godziny jego śmierci

60 zł  za dobę

Dokumenty do pobrania:

> Oświadczenie Pacjenta/Opiekuna prawnego (w przypadku Pacjenta małoletniego), dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Formmed Sp. z o.o., Sp. k., upoważnienia do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz uzyskiwania dokumentacji zdrowotnej Pacjenta.

> Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej

> Oświadczenie o przesłanie dokumentacji medycznej pocztą

UMÓW WIZYTĘ

   Wysyłając wiadomość zgadzasz się na to, żeby Przychodnia i Szpital FORMMED kontaktowała się z Tobą pod podanym numerem telefonu lub adresem e-mail w sprawach dotyczących działalności leczniczej i oświadczasz, że zapoznałeś/-aś się z Polityką prywatności.